Copyright

De beeldredacteur heeft alles in het werk gesteld om de beelden juist te verantwoorden, en de bron en copyright te achterhalen; de beeldredacteur biedt haar excuses aan voor onbedoelde fouten en omissies; deze zullen, zodra er per e-mail melding van wordt gemaakt, worden gecorrigeerd of vervangen. U kunt zich wenden tot Morph Design: info@morph-design.nl. Voor onze moodboards van de thema’s hebben we gebruik gemaakt van diverse inspiratiebeelden. Al het overige beeldmateriaal is gestyled en gefotografeerd door Morph Design.

© 2014, Morph Design

Alle rechten voorbehouden.
Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Morph Design.